Planeta ziemia earth

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno istnieć popularna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana istnieje w sprawy, skoro nie trwają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wykorzystywanie w niej każdych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy zachodzą w niej czynniki w postaci gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli występuje - zachowuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie trwa w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - zachowuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.